Tartalom
  • Nyereményszabályzat
  • Netpanel időszakos sorsolások (pl. havi)
  • 1. A Játékban való részvétel feltételei, a Játék alapvető szabályai
  • 2. A nyereménysorsolás menete

Nyereményjáték-szabályzat

Netpanel időszakos sorsolások (pl. havi)

Utolsó frissítés: 2024.02.09.

A Netpanel-közösség mindazon tagjai számára, akik rendszeres véleményadásukkal, és kutatási kérdőívek kitöltésével támogatják munkánkat, nyeremény-sorsolási játékban (a továbbiakban: Játék) való részvételt biztosítunk, mely játék szervezője és lebonyolítója az Insights Playground s.r.o. (székhely: Sturovo, Hlavná 22., Irányítószám: 943 01; Reg.: 54898099; EU adószám: SK2121816235) - a továbbiakban: Szervező.

A Játék folyamatosan szervezett sorsolásos formában, aktuálisan megadott időszakra (pl. adott hónapra) meghirdetett sorsolások formájában valósul meg, ugyanakkor a releváns jogszabályok értelmében nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti engedély-, vagy bejelentésköteles szerencsejátéknak. Az abban résztvevő Netpanel-közösség tagjai se pénzügyi, se egyéb – így például vásárlási - kötelezettséget nem vállalnak, részvételükért nem illeti meg a Szervezőt külön díjazás, nyereményalap nem képződik. A Játékban való részvételhez a Netpanel-közösség valamennyi aktív tagjának, saját szabad döntése alapján, lehetősége van, a jelen Nyereményszabályzatban foglaltak feltételek mellett.

1. A Játékban való részvétel feltételei, a Játék alapvető szabályai

1.1. A Játékban nevezés útján vehet részt minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a netpanel.hu oldalon regisztrált és az aktuálisan megadott sorsolási időszakban megfelelő és a Szervező által elfogadott érdemi kérdőívkitöltéssel pontot szerzett.

A Játékban a 14 – 17 éves korosztály is részt vehet azzal, hogy a jelen Nyereményszabályzatban foglaltak szerint jár el a nyeremény átvételével (ld. 2.5.-2.11. pontban leírtak) kapcsolatos érdemi ügyintézés során.

1.2. Az adott, aktuálisan megadott időszakra meghirdetett Játékra való nevezésre a megadott időszak lejártának napjáig (a lejárati napon éjfélig) van lehetőség. Példa: ha negyedéves sorsolást hirdet meg Szervező, akkor az adott naptári negyedév utolsó naptári napja éjfélig, ha pedig havi sorsolást hirdet meg Szervező, akkor az aktuális hónap utolsó naptári napján éjfélig van lehetősége a tagoknak nevezni.

A nevezéshez a regisztrált Netpanel tagnak az aktuálisan megadott sorsolási időszak során megszerzett pontjait ún. virtuális sorsjegyre szükséges váltania. A virtuális sorsjegy a Netpanel tag (a továbbiakban: Netpanel tag vagy Játékos) azonosítójához kapcsolódik, a megszerzett és sorsolásra benevezett sorsjegyek száma megegyezik az aktivitásért járó, aktuális sorsolási időszakban szerzett pontok számával. A nevezés során a Játékosnak meg kell jelölnie, hogy az adott nyereménykategóriában melyik nyereményre pályázik.

1.3. A nevezés során átváltott pontok egy újabb időszaki (pl. negyedéves, havi stb.) sorsoláson már nem használhatóak fel, a Játékos által az adott sorsolási időszakban sorsjegyre beváltott pontok visszaállítására utólagosan nincsen lehetőség.

1.4. Az időszaki sorsolásra nevezés utólag nem vonható vissza.

1.5. Az adott időszakra meghirdetett aktuális sorsolásra a meghirdetett időszak lejártát követő két héten belül kerül sor, melyről a www.netpanel.hu honlapon tájékoztatja a Szervező a Játékosokat – a sorsolást megelőző két héten belül.

1.6. A Játékból ki van zárva az Insights Playground s.r.o. valamennyi alkalmazottja, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 2. szerinti hozzátartozóik, valamint a Játék szervezésében résztvevő egyéb harmadik jogi személyek és ezek alkalmazottai.

2. A nyereménysorsolás menete

2.1. A nyereménysorsolás az 1.5. szerint meghirdetett időpontban történik.

2.2. A nyereménysorsolás teljes folyamata a Netpanel sorsolási szoftverével (a továbbiakban: Szoftver), elektronikusan, véletlen számgenerátor útján történik. A Szoftver a nevezés alapján átváltott virtuális sorsjegyek közül választ nyertest három nyereménykategóriában. A sorsoláson a Játékosok nyerési esélye a virtuális sorsjegyeik számával növekszik (ha az egyik Játékos kétszer annyi virtuális sorsjeggyel rendelkezik, mint egy másik Játékos, nyerési esélye is kétszeres lesz).

2.3. A virtuális sorsjegyek minden nyereménykategóriában azonos eséllyel kerülnek kiválasztásra.

Szervező a Szoftver segítségével három nyereménykategóriában sorsol virtuális sorsjegy nyerteseket:

1. kosár (A kategória) –elektronikus utalványok

2. kosár (B kategória) –elektronikus utalványok

3. kosár (C kategória) –elektronikus utalványok

A kisorsolt utalványok nyereménykosarankénti értékéről, valamint a kisorsolt nyertesek nyereménykosarankénti számáról Szervező minden sorsolást megelőzően tájékoztatja Játékosokat. Ez a tájékoztatás legalább a sorsolás előtt egy héttel megtörténik a tagoknak szóló hírlevél formájában.

2.4. Minden nyertes Játékos az általa a nevezéskor kiválasztott üzlet elektronikus nyereményutalványát vagy egyéb ott szereplő és általa kiválasztott jutalmat nyeri meg az adott nyereménykategóriában. 

2.5. A nyertes Játékosok neve és az általuk lakóhelyként megjelölt település neve, valamint a nyertes Játékosok által választott nyeremény a www.netpanel.hu oldalon és a Netpanel közösségi felületein kerül közzétételre, melyhez a Játékos a nevezéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékosok által a Netpanel részére küldött, saját magukról és nyereményükről, illetve az abból vásárolt nyereménytárgyról készült fotó a Netpanel oldalon és közösségi média felületein Szervező által felhasználható.

2.6. A nyerteseket a sorsolást követő 5 munkanapon belül a korábban megadott e-mail-es elérhetőségén, három alkalommal értesíti (Értesítés) a Szervező. 

Az Értesítésre való reagálásra a nyertesnek további 10 naptári nap áll rendelkezésére. 

2.7. A nyeremény elektronikus úton / postai / futárszolgálat / csomagpont útján való megküldésére az Értesítés során történő adategyeztetés alapján kerül sor. 

Az adategyeztetés során kitöltött címbekérő dokumentumban/felületen található bármilyen hibáért – elütés, téves cím, stb. – és az ebből eredő következményért a Szervező nem vállal felelősséget. 

A nyeremény kézbesítését, függetlenül annak módjától, a Szervező egy alkalommal köteles megkísérelni.

2.8. A Játékosok téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt felelősség nem terheli. Amennyiben a nyeremény megküldése során a nyertes Játékos együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való megküldése meghiúsul, ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető. 

2.9. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Játékos által bevallandó és fizetendő közterhet is.

2.10. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy kizárják a Játékból – annak bármely szakaszában - azt, aki a Játékban csalást vagy egyéb visszaélést, illetve azok kísérletét követi el.

2.11. A Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- a nyeremény átvételét bármely okból megtagadja;

- a nyereményt nem veszi át

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játékban jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék eredményét / menetét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

- jelen Nyereményszabályzat vagy a Felhasználási Feltételek bármely pontját megszegi;

- megtagadja az Értesítés során az adategyeztetést. 

2.12. Mindazon Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással növeljék, egyidejű értesítésük mellett, kizárásra kerülnek a Netpanel rendszeréből. 

2.13. A Játékosok www.netpanel.hu oldalon közzétett adatait a sorsolást követő 8 éven belül törli a Szervező.

2.14. A Szervező fenntartja a jogot jelen Nyereményszabályzat módosítására azzal, hogy a jelentős változásokról értesíti az Oldalon a Felhasználókat.

2.15. A Szervező a netpanel.hu applikáción keresztül elérhető valamennyi nyereményjáték / sorsolás szervezője kijelenti, hogy az Apple Inc. semmilyen módon nem vesz részt az alkalmazáson belül futó nyereményjátékok / sorsolások szervezésében, a Szervező azokat az Apple Inc-től függetlenül szervezi a résztvevők számára.

Süti beállítások