Tartalom
 • Nyereményszabályzat
 • 1. A Nyereményjáték szervezője
 • 2. A Nyereményjáték időtartama
 • 3. Nyeremény
 • 4. A játék menete
 • 5. Részvételi feltételek
 • 6. Kizárások
 • 7. Érvénytelen részvétel
 • 8. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
 • 9. Adatkezelés
 • 10. Felelősség kizárása

NetPanel APP

Nyereményszabályzat, Netpanel App telepítés és használat nyereményjáték

1. A Nyereményjáték szervezője

Az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1034 Budapest, Kenyeres utca 28.; cégjegyzékszám: 01-09-682439 által a Netpanel hivatalos Facebook oldalán (https://hu-hu.facebook.com/Netpanel.hu ) és a Netpanel.hu oldalon (https://www.netpanel.hu ) meghirdetett “Netpanel App telepítés és használat nyereményjáték” nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) való részvételre és a nyereményjáték lebonyolítására a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek alapján kerül sor. A Szabályzat magában foglalja a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót. (https://www.netpanel.hu/adatvedelmi-nyilatkozat).

2. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022. április 20. (0 óra 00 perc) és 2022. július 20. (23 óra 59 perc) között tart.
Sorsolás időpontja: 2022. 07.22. (12 óra 00 perc)
Eredményhirdetés időpontja: 2022. 08.15. (12 óra 00 perc)

3. Nyeremény

3 x 50.000 Ft összértékű online vásárlási utalvány.

A nyertesek kiválaszthatják, hogy az alábbi áruházláncok közül melyik online utalványát kérik: 

-       Alza
-       Emag
-       JYSK
-       Notino
-       Decathlon

A Nyeremény készpénzre nem váltható.

Az utalványok felhasználása az adott üzlet érvényben lévő üzletszabályzata szerint történhet.
A Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény és Főnyeremény változtatására.

4. A játék menete

A Szervező a Nyereményjátékot a Netpanel Facebook (https://hu-hu.facebook.com/Netpanel.hu ) és Instagram (https://www.instagram.com/netpanel.hu/?hl=hu ) felületén, valamint a Netpanel tagoknak szóló hírlevélben és a Netpanel.hu oldalon (https://www.netpanel.hu ) hirdeti meg “Netpanel App telepítés és használat nyereményjáték” néven.

A Játék lezárását követően 3 db nyertes kerül kiválasztásra. A sorsolásban automatikusan részt vesznek azok a regisztrált Netpanel felhasználók, akik 2022. április 20. és július 20. között használják első alkalommal a Netpanel android mobilalkalmazását. Használatnak minősül bármely, a Netpanel mobilalkalmazásban végzett művelet (pl. belépést követően kérdőív kitöltés, villámkérdőív kitöltés, saját oldal megtekintése stb.).

A játékban egy játékos (egy természetes személy) egy nevezést indíthat, és nyertesként csak egyszer sorolható ki.

A játékban az a Netpanel mobilalkalmazás használat tekinthető érvényesnek, amelynek kezdődátuma 2022. április 20. vagy ez utáni.

A Nyereményjáték időtartamát követően a résztvevők közül az NRC Kft. Netpanel rendszeréből, számítógépes sorsolás útján, véletlenszerűen kerülnek ki a nyertesek.

A sorsolás időpontja: 2022. július 22. 12:00.

A Szervező a sorsolást követően 5 napon belül értesíti a nyertes játékosokat a Netpanel regisztráció során megadott e-mail címükön, e-mailben. Amennyiben 8 naptári napon belül valamely kisorsolt nyertestől nem érkezik válasz a nyereményértesítésre, Szervező pótsorsolást tart és 5 napon belül a pótnyertes(eke)t is e-mail-ben értesíti a már leírt módon.

 Eredményhirdetés időpontja: 2022.08.15. (12 óra 00 perc)

A végleges nyertesek 3 fős listájának eredményhirdetése a pótsorolások számának függvényében tolódhat.

A nyertes játékos köteles az értesítés megküldésétől számított 8 naptári napon belül visszaigazolni azt egy válasz e-mailben. Amennyiben a nyertes játékos a fenti határidőn belül nem küld visszaigazolást, úgy a nyertes játékos kizárásra kerül, és a pótsorsoláson nyertes Játékos válik jogosulttá a Nyereményre.  A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.A nyereményeket (online ajándékutalványokat) Szervező a nyertesek részére e-mail üzenet formájában küldi meg.

5. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban a Netpanel mobilalkalmazásában csak valós adatokkal regisztrált, 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek az NRC Kft. Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: „ÁSZF”) foglalt követelményeknek. (https://www.netpanel.hu/adatvedelmi-nyilatkozat)

A Nyereményjátékban való részvétel további feltétele a Netpanel mobilalkalmazás legalábbi egyszeri használata:

- bejelentkezés és műveletek végzése az applikációban pl. kérdőív kitöltés, saját oldal megtekintése,
- villámkérés megválaszolása/megtekintése.

Kizárólag az a játékos vehet részt a Nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul teljesíti és betartja.

6. Kizárások

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezővel, valamint a Lebonyolítóval közvetlen vagy közvetett jogviszonyban álló munkatársak és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködő, és azok közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a Nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Netpanel.hu hivatalos Netpanel oldalon (https://www.netpanel.hu/hireink ) és a Netpanel tagokat lakossági hírlevélben is értesíti. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Netpanel.hu oldalon nyújtunk felvilágosítást (https://www.netpanel.hu/kapcsolat ).

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Netpanel.hu oldalán. (https://www.netpanel.hu/kapcsolat )

A részvétel a jelen szabályzat, valamint a Szervező ÁSZF-jének és Adatvédelmi szabályzatának elfogadását jelenti. (https://www.netpanel.hu/adatvedelmi-nyilatkozat és https://www.netpanel.hu/adatbiztonsag ).

7. Érvénytelen részvétel

A Promócióban érvénytelennek minősül minden olyan Netpanel mobilapplikáció telepítés és használat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget vagy sérti a Szervező ÁSZF-jében és Adatvédelmi szabályzatában foglaltakat.

8. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

9. Adatkezelés

A Promócióval kapcsolatos adatkezelésre a Szervező Adatvédelmi szabályzata irányadó, tekintettel arra, hogy a Promóció során nem kerül megadásra új adat. Az Adatkezelési szabályzat elérhető:(https://www.netpanel.hu/adatvedelmi-nyilatkozat )

Továbbá a következő kiegészítő rendelkezések irányadóak a Nyereményjátékra:

Játékos: az a természetes személy, aki a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően teljesíti a Nyereményjáték feltételeit a megadott időtartamban.

Hozzájárulás: a személyes adatok kezelésére Szervező az Adatvédelmi szabályzat alapján, a regisztráció során adott kifejezett hozzájárulás miatt jogosult.

Az adatkezelés célja a jelen szabályzat alapján a Szervező által nyújtandó Nyeremény szolgáltatására, a Játékos azonosítása, a vele való kapcsolattartás és kommunikáció. Amennyiben a Játékos nem válik nyertessé a Szervező a személyes adatokat a továbbiakban a szolgáltatás ellenérték fejében való igénybevétele miatt kezeli. A Szervező a fenti személyes adatokat csak célhoz kötötten, ahhoz szükséges, megfelelő mértékben és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének, valamint az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli.

A Nyereményjátékban résztvevő játékos kijelenti, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit elolvasta és elfogadta, az adatkezelési tájékoztatást tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban.

A játékos az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: netpanel@netpanel.hu, illetve postacímen: NRC Marketginkutató és Tanácsadó Kft., 1034 Budapest, Kenyeres utca 28.

10. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanná válik a Nyereményjátékban történő részvételre, a Szervező kizárja a Nyereményjátékból. Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget a kizárásért, a tévesen megadott adatokért. A Szervező és a Lebonyolító, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény esetleges hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes játékos a Nyereményt nem igazolja vissza, azt a továbbiakban, a megadott határidőn túl a Szervezőtőtől vagy a Lebonyolítótól nem követelheti.

A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit elolvasta és elfogadta, az adatkezelési tájékoztatást tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook/Instagram felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 • Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
 • Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • Bevételi adatokat tesz közzé.
 • Erőszakos, erőszakot ábrázol.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Netpanel Facebook oldalon és a Netpanel hivatalos oldalán értesülhetnek.

NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. mint Szervező és lebonyolító

Budapest, 2022. április 13.